УСТАВ НА “СДРУЖЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАШКИ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ Т. Г. МАСАРИК”

ГЛАВА I

Наименование, седалище, срок

Чл. 1. “СДРУЖЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАШКИ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ Т. Г. МАСАРИК”, наричано по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице с нестопанска цел, по смисъла на Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел (ЗЮЛНЦ) и е регистрирано съгласно разпоредбите на този закон.

Чл. 2. сдружението осъществява дейност в полза на членовете си (частна полза).

Чл. 3. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “СДРУЖЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАШКИ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ Т. Г. МАСАРИК, което допълнително се изписва на чешки език като “SDRUZENI CESKOSLOVENSKY KLUB T. G. MASARYKA V BULHARSKO”.

Чл. 4. Седалището на сдружението е гр. София, Община “Средец”, а адресът на неговото управление е ул. “Кракра” № 15.

Чл. 5. Сдружението се учредява за неограничен срок от време.

ГЛАВА II

Цели, средства, предмет на дейност, имущество

Чл. 6. Целите на Сдружението са:

а) да поддържа връзка между членовете си, да ги сдружава и да организира техния културен и социален живот;

б) да възпитава членовете си в любов към Чешката Република и Словашката Република и техните култури;

в) да повишава културното равнище на членовете си;

г) да популяризира и пропагандира сред членовете си идеите на демокрацията, хуманизма и славянската култура;

д) да поддържа връзки с институциите на Чешката Република, на Словашката Република и на Република България и да съдейства за разширяването на добрите връзки между техните народи.

Чл. 7.1. Средствата, с които Сдружението ще постигне своите цели, са:

а) учредяване и издържане на чешки и словашки клубове, библиотеки и читални;

б) организиране на кръжоци, беседи, реферати, театрални представления, концерти, филмови прожекции и забави;

в) организиране и поддържане на ресторант и кафене.

Чл. 7.2. Културната дейност на Сдружението се извършва в сътрудничество с и с подкрепата на посолствата на Чешката Република и Словашката Република.

Чл. 8. Сдружението има следния предмет на дейност: да поддържа връзки между членовете си, да ги сдружава и да организира техния културен  и социален живот чрез основаването и издържането на чешки и словашки клубове, библиотеки и читални, провеждането на кръжоци, беседи, реферати, театрални представления, концерти, филмови прожекции и забави и организирането и поддържането на ресторант и кафене.

Чл. 9.1. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания и други права, регламентирани в законите на Република България.

Чл. 9.2. сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл. 9.3. Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на сдружението.

Чл. 9.4. Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 10.1. Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност: организиране и експлоатиране на ресторант.

Чл. 10.2. Извършването на допълнителна стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от законите, които я регулират.

Чл. 10.3. Приходите от допълнителна стопанска дейност се използват само за постигане на целите на Сдружението.

Чл. 11. Източници за средства на сдружението са членските вноски, допълнителната стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения и завещания от физически и юридически лица, спонсорство.

ГЛАВА III

Членство

Чл. 12.1. Членството в сдружението е доброволно.

Чл. 12.2. Член може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Чешката Република или на Словашката Република, всяко пълнолетно лице от чешка или словашка народност и всяко пълнолетно лице, ако един от родителите му или прародителите му е от чешка или словашка народност. Лицата трябва да имат постоянно местожителство в Република България. Желателно е да владеят чешки или словашки език.

Чл. 13.1. Приемането на нови членове в Сдружението става с решение на Общото Събрание, взето по предложение на Управителния Съвет.

Чл. 13.2. Кандидатът за член на Сдружението подава писмена молба до Управителния Съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Същата трябва да бъде придружена с две препоръки от членове на сдружението.

Чл. 13.3. Управителният Съвет внася молба за гласуване задължително на следващото заседание на Общото Събрание.

Чл. 13.4. Членството се придобива от датата на решението на Общото Събрание.

Чл. 14. Членовете на Сдружението имат следните права:

а) да участват в управлението на Сдружението;

б) да бъдат информирани за неговата дейност;

в) да се ползват от резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на този устав.

Чл. 15. Членовете на Сдружението са длъжни:

а) да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

б) да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

в) да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

г) да внасят в срок членските си вноски.

Чл. 16. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт на члена.

Чл. 17.1. Членството в сдружението се прекратява:

а) с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния Съвет на Сдружението;

б) със смъртта или поставяне под пълно запрещение;

в) с изключване;

Чл. 17.2. При прекратяване на членството по буква “а”, “б” и “в”, членовете или техните наследници нямат право да искат връщане на платените от тях членски вноски или част от имуществото на Сдружението.

Чл. 18.1. Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото Събрание по предложение на Управителния Съвет, когато:

а) нарушава предвидените в чл. 15 задължения;

б) извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

Чл. 18.2. При маловажни случаи на нарушения по чл. 15, Управителния Съвет определя  с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

ГЛАВА IV

Органи на Сдружението, Представителство

Общо Събрание

Чл. 19.1. Общото Събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението.

Чл. 19.2. Членовете на Сдружението участват в Общото Събрание лично. Участие чрез пълномощник не се допуска.

Чл. 20.1. Общото Събрание:

а) изменя и допълва Устава;

б) приема други вътрешни актове;

в) избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния Съвет, избира и освобождава членовете на Контролната Комисия, освобождава от отговорност посочените лица;

г) приема и изключва членове;

д) взема решение за откриване и закриване на клонове;

е) взема решение за участие в други организации;

ж) взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

з) приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

и) приема бюджета на Сдружението;

й) приема отчета за дейността на Управителния Съвет и отчета на Контролната Комисия;

к) взема решения относно размера на членския внос и начина за неговото внасяне;

л) взема решения за придобиване, отчуждаване и ипотекиране на права на собственост и други вещни права на недвижимости;

м) отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи  дейността на сдружението.

Чл. 20.2. Правата на Общото Събрание не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл. 20.3. Решенията на Общото Събрание са задължителни за другите органи на дружеството.

Чл. 20.4. Решенията на Общото Събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл. 20.5. Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 21.1. Редовно зседание на Общото Събрание задължително се свиква най-малко веднъж в годината. Извънредно заседание на Общото Събрание може да бъде свикано при необходимост по всяко време.

Чл. 21.2. Заседание на Общото Събрание се свиква от Управителния Съвет, по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният Съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на заседание на Общото Събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 21.3. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото Събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 21.4. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 21.5. Към датата на обнародване на поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на Общото Събрание, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се представят на всеки член при поискване.

Чл. 22. Заседанията на Общото Събрание се ръководят от Председателя на Управителния Съвет, а в негово отсъствие от друго лице, избрано от Управителния Съвет и се протоколира от Секретар-протоколчик.

Чл. 23.1. Общото Събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 23.2. Кворумът се установява от ръководещия Общото Събрание по списък, съдържащ имената на членовете на Сдружението и подписите на присъстващите. Списъкът се заверява от ръководещия Общото Събрание и Секретар-протоколчикът.

Чл. 24.1. Всеки член на Общото Събрание има право на един глас.

Чл. 24.2. Член на Общото Събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 25.1. Решенията на Общото Събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 25.2. Решенията по чл. 20, ал. 1, т. “а” и “л” се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите, а решения по чл. 20, ал. 1, т. “ж” с мнозинство от 2/3 от всички членове.

Чл. 25.3. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 26.1. За всяко заседание на Общото Събрание се води протокол, който се заверява от ръководещия събранието и Секретар-протоколчика, които отговарят за верността на съдържанието му.

Чл. 26.2. Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото Събрание, се завежда в специално създадена за целта книга.

Чл. 26.3. Всеки член, присъствал на Общото Събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Управителен  съвет

Чл. 27.1. Управителният Съвет се състои от Председател и четири члена.

Чл. 27.2. Председателят и членовете на Управителния Съвет трябва да са членове на дружеството.

Чл. 27.3. Председателят и членовете на Управителния Съвет се избират за срок от 1 (една) година.

Чл. 27.4. Председателят и членовете на Управителния Съвет изпълняват задълженията си безплатно.

Чл. 27.5. Председателят и членовете на Управителния Съвет не могат да бъдат служители на Сдружението.

Чл. 28. Управителният Съвет:

а) организира и ръководи текущата дейност на сдружението;

б) осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание;

в) свиква редовни и извънредни заседания на Общото Събрание;

г) подготвя и внася в Общото Събрание проект за бюджет;

д) подготвя и внася в Общото Събрание отчет за дейността на Сдружението;

е) определя и организира административната структура на сдружението, назначава и уволнява служителите в нея и определя заплатите им в съгласие с бюджета и действащите закони;

ж) управлява имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава и взема решения за сключване на необходимите договори;

з) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава и взема решения за сключване на необходимите договори;

и) приема или отказва дарения и завещания в полза на Сдружението;

й) при ликвидация определя ликвидатор на Сдружението;

к) избира и освобождава управителите на клонове на дружеството;

л) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Чл. 29.1. Заседанията на Управителния Съвет се свикват от Председателя му винаги, когато това е необходимо, но най-малко един път месечно. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния Съвет при писмено искане на двама от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния Съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от членовете му.

Чл. 29.2. Заседанията на Управителния Съвет се ръководят от Председателя му. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния Съвет негов член.

Чл. 29.3. Управителния Съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Чл. 29.4. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 29.5. Решенията на Управителния Съвет се взимат с мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл. 28, ал. 1, т. “е”, “з” и “й”, мнозинство от всички членове.

Чл. 29.6. Управителният Съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния Съвет.

Контролна комисия

Чл. 30.1. Контролната комисия се състои от трима редовни члена и един заместник член.

Чл. 30.2. Ченовете на Контролната Комисия изпълняват задълженията си безплатно.

Чл. 30.3. Членовете на Контролната Комисия не могат да бъдат служители на клуба.

Чл. 30.4. Контролната Комисия:

а) контролира имуществото и финансовата дейност на сдружението;

б) най-малко един път в месеца проверява счетоводните книги;

в) докладва за резултатите от своята дейност на Управителния Съвет и Общото Събрание.

Чл. 31. Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото Събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото Събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Представителство

Чл. 32. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния Съвет.

ГЛАВА V

Клонове

Чл. 33.1. Сдружението може да открива клонове в населени места в Република България, където живеят най-малко 20 (двадесет) негови члена.

Чл. 33.2. Клоновете се управляват и представляват от Управител, избран от Управителния Съвет.

Чл. 33.3. Правомощията на Управителя са ограничени до въпроси, свързани с дейността на клона, управляван от него.

Чл. 33.4. Управителят на клона изпълнява задълженията си безплатно и не може да бъде служител на Сдружението.

ГЛАВА VI

Прекратяване, ликвидация

Чл. 34. Сдружението се прекратява:

а) по решение на Общото събрание;

б) по решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 35. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търгавския закон.

Чл. 36. Ако Общото Събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя по равно между членовете на сдружението.

ГЛАВА VII

Заключителни разпоредби

Чл. 37. Печатът на сдружението е кръгъл и надписан с наименованието на Сдружението.

Чл. 38. За неуредени от този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл. 39. Настоящият Устав е приет в изпълнение на изискванията на § 1(4) на преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ на заседание на Общото Събрание, проведено на 16.12.2001 г. и изменя Устава от 23.03.1997 г.