Актуално

Покана за Общо събрание на 30.03.2014

Управителният съвет на сдружение „Че­хословашки клуб в България „Т.Г. Масарик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква редовно