Общо събрание на 30.03.2014

Управителният съвет на сдружение „Че­хословашки клуб в България „Т.Г. Масарик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на сдружението на 30.03.2014 г. в 9 ч. в сградата на сдружението на ул. "Кракра" 15 при следниядневен ред: четене и приемане на...