Актуално

Покана за Общо събрание на 30.03.2014

Управителният съвет на сдружение „Че­хословашки клуб в България „Т.Г. Масарик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на сдружението на 30.03.2014 г. в 9 ч. в сградата на сдружението на ул. „Кракра“ 15 при следниядневен ред:

 1. четене и приемане на протокола от 88-ото редовно общо събрание;
 2. отчет за дейността на клуба през изтеклия пери­од;
 3. отчет за дейността на филиала в Пловдив;
 4. отчет за дейността на филиала във Варна;
 5. отчет на контролната комисия;
 6. дискусия по отчетите;
 7. обсъждане и приемане на бюджета на сдружението за 2014 г.;
 8. приемане и изключ­ване на членове на сдружението;
 9. разни – по предложение на участниците в общото събрание;
 10. решение за освобождаване от отговорност членовете на УС и КК;
 11. избиране на нов управителен съвет и нова контролна комисия.

При липса на кворум в обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod číslem 266/2013 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 25. a 26. října 2013. Na základě ustanovení § 3, odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, bude hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. rovněž na Velvyslanectví ČR v Sofii. Hlasování se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hod. místního času.

Základní informace pro voliče – občany ČR:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let.

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů v místě trvalého pobytu v ČR, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady v zahraničí. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

Aby mohl občan ČR hlasovat na Velvyslanectví ČR v Sofii, musí být zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Sofii, nebo musí předložit voličský průkaz, který mu byl vydán v místě, kde je veden ve volebním seznamu.

Písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být podána osobně nebo doručena na velvyslanectví nejpozději v neděli 15. září 2013.Volič žádost doloží originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, tj. v Bulharsku. Pokud jste již ve zvláštním seznamu voličů zapsáni, nemusíte se znovu registrovat.

Občan, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Sofii, může volit na území ČR, pokud v níže uvedených termínech požádávelvyslanectví o vydání voličského průkazu.

O vydání voličského průkazu lze požádat osobně do 23.října 2013 do 16 hod. (tj. do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů), nebo písemným podáním, které musí být doručeno nejpozději 18. října 2013 (tj. 7 dnů přede dnem voleb). Pro písemnou žádost lze použít:

 • listinnou podobu, opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
 • elektronickou formu, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče
 • elektronickou formu, zaslanou prostřednictvím datové schránky

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb(tj. 10. října 2013) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Hlasování bude probíhat v budově Velvyslanectví ČR v Sofii, bul. Yanko Sakazov 9.Před vlastním hlasováním je volič povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky (nejlépe platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem).

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Na webové stránce Velvyslanectví ČR v Sofii budou průběžně zveřejňovány další aktuální informace pro občany ČR týkající se voleb. S případnými dotazy se laskavě obracejte na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Sofii, tel. +359 2 9486 800.